วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

Policy Implementation / การนำนโยบายไปปฏิบัติ

Policy Implementation กำลังจะกลายเป็นวิกฤติขององค์กรต่างของประเทศไทยไปแล้ว ประเทศมีเงินมีงบประมาณที่จัดเก็บได้จากเงินภาษีของประชาชน มีการกำหนดนโยบายในการใช้เงินอย่างสวยหรู แต่กลับนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ไม่เป็น ที่เป็นอยู่ก็แค่ใช้เงินเป็นมากกว่าซึ่งผิดวัตถุประสงค์ตามหลักการของการบริหารการพัฒนา
สิ่งที่น่าแปลกใจมากอย่างหนึ่ง กล่าวคือกระบวนการ Policy Implementation นั้นมีอยู่ในแผนการพัฒนาของทุกองค์กร แต่ผู้นำองค์กรกลับไม่เห็นความสำคัญของมัน จะเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อต้องการขอรับงบประมาณเท่านั้น/เห็นเป็นหลักฐานประกอบการยืมเงินมั้ง? ซึ่งน่าคิดดีนะ
Policy Implementation คือกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในแง่คิดทางการทหารเรามักเรียกว่า การจัดทำแผนการทัพ(Campaign Plan)ซึ่งเป็นการแปลงแนวคิดทางยุทธศาสตร์ไปสู่แผนในระดับยุทธการและ ระดับยุทธวิธี เป็นกระบวนการของการวางแผนย้อนกลับอันน่าตื่นตะลึง แผนการทัพ(Campaign Plan)ปัจจุบันกำลังเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆตามรูปแบบการบริการงานความมั่นคงแบบบูรณาการแบบไม่แยกส่วน/หรือองค์กรความมั่นคงใหม่ ในยุคของความมั่นคงแบบCompehensive Security(ความมั่นคงแบบเบ็ดเสร็จ)/ซึ่งเป็นเรื่องที่ภัยคุกคามต่างๆล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันจนแยกกันไม่ออกอีกแล้ว เนื่องด้วยปัจจัยของ เวลา(Time)และพื้นที่(Space)ในการรับรู้ข่าวสารคน ในโลกแบบGlobal village(หมู่บ้านโลก)
องค์กรพลเรือนมีกระบวนการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติเช่นกันโดยมีรูปแบบที่เรียกกันแตกต่างออกไปโดยการกำหนดยุทธศาสตร์มักเรียกว่าการกำหนดแผนปฏิบัติการ หลังจากนั้นทำการกำหนดแผนงาน(Program) และโครงการ(Project)/กิจกรรม(Activity)ตามลำดับขั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น